Abdizhapparova Bakhytkul Telkhozhaevna, Khanzharov Nurlan Serikbayevich, Ospanov Bakhytzhan Orazalievich, Pankina Ilona Anatol’evna, Kamalbek Dinmukhammed Kuanyshbekuly и Akhmetov Zhasurbek Mansurbekovich (2019) «INVESTIGATION OF VACUUM-ATMOSPHERIC DRYING OF CAMEL AND MARE’S MILK», Известия НАН РК. Серия химических наук, (6), сс. 55–60. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/1560 (просмотрено: 7 октябрь 2022).