А. А. Макенова, и А. К. Кекибаев. 2021. «КВАС ДАЙЫНДАУ ҮШІН ҚАРАҚҰМЫҚ ШИКІЗАТЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ ЫСҚЫЛАУ РЕЖИМІН ЖАСАУ». Известия НАН РК. Серия химии и технологии, вып. 2 (апрель):135-41. https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/229.