Abdizhapparova Bakhytkul Telkhozhaevna, Khanzharov Nurlan Serikbayevich, Ospanov Bakhytzhan Orazalievich, Pankina Ilona Anatol’evna, Kamalbek Dinmukhammed Kuanyshbekuly, и Akhmetov Zhasurbek Mansurbekovich. 2019. «INVESTIGATION OF VACUUM-ATMOSPHERIC DRYING OF CAMEL AND MARE’S MILK». Известия НАН РК. Серия химии и технологии, вып. 6 (декабрь):55-60. https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/1560.