Ж. БАЙГАЗИЕВА; Г. И. БАЙГАЗИЕВА; А. К. КЕКИБАЕВА. ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ШИКІЗАТЫ НЕГІЗІНДЕ СЫРА СУСЛОСЫН АШЫТУ ҮДЕРІСІН ЗЕРТТЕУ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии, [S. l.], n. 2, p. 128–134, 2021. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/227. Acesso em: 17 июн. 2024.