Жылкыбек, М., Байжуманова, Т., Тунгатарова, С., Еркибаева, М., & Xanthopoulou, G. (2023). МЕТАННЫҢ ТЕРЕҢ ТОТЫҒУЫНДАҒЫ ОКСИДТІ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІ КОМПОНЕНТІНІҢ ФАЗАСЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии, (3), 71–83. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1491.178