Ченсизбаев, Д., Д.К. Аденова, & Қ.Е. Кошпанова. (2023). ШУ-САРЫСУ ПРОВИНЦИЯСЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК СУЛАРЫНДАҒЫ ЛИТИЙ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ӘДІСІМЕН АНЫҚТАУ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии, (1), 183–193. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1491.157