А. А. Макенова, & А. К. Кекибаев. (2021). КВАС ДАЙЫНДАУ ҮШІН ҚАРАҚҰМЫҚ ШИКІЗАТЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ ЫСҚЫЛАУ РЕЖИМІН ЖАСАУ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии, (2), 135–141. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/229