Ж. Байгазиева, Г. И. Байгазиева, & А. К. Кекибаева. (2021). ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ШИКІЗАТЫ НЕГІЗІНДЕ СЫРА СУСЛОСЫН АШЫТУ ҮДЕРІСІН ЗЕРТТЕУ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии, (2), 128–134. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/227