Abdizhapparova Bakhytkul Telkhozhaevna, Khanzharov Nurlan Serikbayevich, Ospanov Bakhytzhan Orazalievich, Pankina Ilona Anatol’evna, Kamalbek Dinmukhammed Kuanyshbekuly, & Akhmetov Zhasurbek Mansurbekovich. (2019). INVESTIGATION OF VACUUM-ATMOSPHERIC DRYING OF CAMEL AND MARE’S MILK. Известия НАН РК. Серия химических наук, (6), 55–60. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/1560