(1)
Sheveleva Y.A.; Litvinenko Y.A.; Khutoryanskiy V.V.; Mukhtarova N.M. AMINO AND FATTY ACID COMPOSITION OF DATURA STRAMONIUM L. (SOLANACEAE). SCT 2021, 61-67.