(1)
А. А. Shunekeyeva; M. K. Alimardanova; A. A. Majorov; G. S. Yeszhanov; O. V. Koltyugina. IMPROVING SENSORY AND QUALITY PROPERTIES OF YOGURTS FROM GOAT’S MILK. SCT 2021, 120-127.