(1)
Z. Bagova; K. Zhantasov; G. Turebekova; B. Sapargaliyeva; Javier Rodrigo-Ilarri. ANALYSIS AND PROSPECTIVE UTILIZATION OF TECHNOGENIC SLAG WASTE FROM A LEAD PLANT. SCT 2021, 22-28.