(1)
Durbek Usmanov; Ugiloy Yusupova; Nurmurod Sheralievich Ramazanov; Kamal Dzhamalovich Kucherbayev. IRIDOIDS FROM PHLOMIS SEVERTZOVII AND ITS IMMUNOSTIMULATING AND ANTITOXIC ACTIVITY. SCT 2019, 49-54.