(1)
Rakhimberlinova Zh.B.; Mustafina G.A.; Takibayeva A.T.; Kulakov I.V.; Iskakov A.R.; Nazarova O.G. SYNTHESIZING NITRILE-CONTAINING GLYCONITRILE (CO) POLYMERS. SCT 2019, 42-48.