(1)
Yerkeblan M. Tazhbayev; Abdigali A. Bakibaev; Altynarai T.Takibayeva; Tolkyn S. Zhumagalieva; Lyazzat Zh. Zhaparova; Ayaulym A. Agdarbek; Nazgul Zh. Gazizova; Olzhas E. Mukashev; Aizhan M. Tazhibay. PREPARATION OF POLYMERIC NANOPARTICLES OF ALBUMIN AND IMMOBILIZATION OF THEM WITH THE ANTICANCER DRUG “CYCLOPHOSPHANE”. SCT 2019, 36-41.