[1]
Ж. Байгазиева, Г. И. Байгазиева и А. К. Кекибаева 2021. ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ШИКІЗАТЫ НЕГІЗІНДЕ СЫРА СУСЛОСЫН АШЫТУ ҮДЕРІСІН ЗЕРТТЕУ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии. 2 (апр. 2021), 128–134.