1.
Aitkhozhayeva Yevgeniya Zhamalkhanovna, Seilova Nurgul Abadullaevna, Tynymbayev Sakhybay, Tereikovska Liudmyla Alekseevna, Imanbayev Azamat Zhanatuly. METHOD AND DEVICE FOR MODULUS REDUCTION. ВНР [Интернет]. 12 апрель 2019 г. [цитируется по 25 июль 2024 г.];(2):220-5. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1748