Babazhanova Zhanat , Zhanat, Dana Bekesheva, Aizhan Oralbayeva, Saule Primbetova, и Tolysbayeva Marzhan Tolysbayeva Marzhan. «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ:». Научный журнал «Вестник НАН РК» 401, no. 1 (февраль 28, 2023): 290–303. просмотрено июнь 9, 2023. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5117.