Kaztuganova Ainur, Omarova Aklima, Stamgazyev Ramazan, Karomat Dilorom, и Nurbaeva Dinara. «ETHNOMUSIC, ETHNOPHORE, ETHNOGRAPHER». Научный журнал «Вестник НАН РК» , no. 1 (февраль 10, 2021): 322–328. просмотрено июнь 19, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/437.