Aitkhozhayeva Yevgeniya Zhamalkhanovna, Seilova Nurgul Abadullaevna, Tynymbayev Sakhybay, Tereikovska Liudmyla Alekseevna, и Imanbayev Azamat Zhanatuly. «METHOD AND DEVICE FOR MODULUS REDUCTION». Научный журнал «Вестник НАН РК» , no. 2 (апрель 12, 2019): 220–225. просмотрено декабрь 11, 2023. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1748.