А.А. Доскараева, О.Х. Мұхатова, А.К. Шашаев, и Жәлиқызы Р. «XIX ҒАСЫРДЫҢ ІІ ЖАРТЫСЫ МЕН XX ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ МҰҒАЛІМ ФЕНОМЕНІ». Научный журнал «Вестник НАН РК», т. 402, вып. 2, апрель 2023 г., сс. 79-97, doi:10.32014/2023.2518-1467.456 .