Nurmaganbetova, B., G. . . Rysmakhanova, K. M. . Kushenova Maira, M. A. . Mashayeva Ayagoz, и O. A. . Ospanbayeva Aliya. «THE PROBLEM OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE INNOVATIVE SPHERE OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN». Научный журнал «Вестник НАН РК», т. 401, вып. 1, февраль 2023 г., сс. 382-94, doi:10.32014/2023.2518-1467.446.