Babazhanova Zhanat , Z. ., D. . Bekesheva, A. . Oralbayeva, S. . Primbetova, и T. M. . Tolysbayeva Marzhan. «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ:». Научный журнал «Вестник НАН РК», т. 401, вып. 1, февраль 2023 г., сс. 290-03, doi:10.32014/2023.2518-1467.438.