Kadyrova, A. ., . N. . Davletbayeva, Z. . Babazhanova Zhanat, T. M. . Tolysbayeva, и Y. . Bogdanova Yelena. «DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 6, декабрь 2022 г., сс. 322-38, doi:10.32014/2022.2518-1467.411.