Abdykerimova, . E. ., A. Turkmenbayev, Б. Куанбаева, и G. . Kochanova. «КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯЛАР - ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН БАҚЫЛАУ МЕН БАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ФОРМАСЫ». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 6, декабрь 2022 г., сс. 5-22, doi:10.32014/2022.2518-1467.386.