Амирбекова, А., Г. Талғатқызы, Л. Уракова, Қ. Ғабитханұлы, и М. Әбдірахман. «ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРДЫ КЕЙС-СТАДИ ӘДІСІМЕН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ТӘСІЛДЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 2, апрель 2022 г., сс. 30-43, doi:10.32014/2022.2518-1467.270.