Imanbayeva, Z., H. Kusainov, I. Azhaipova, G. Aldashova, и A. Niyazbayeva. «WAYS OF IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL PLANNING AND BUDGETING SYSTEM IN THE ENTERPRISE». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 2, апрель 2022 г., сс. 300-12, doi:10.32014/2022.2518-1467.288.