Aitkhozhayeva Yevgeniya Zhamalkhanovna, Seilova Nurgul Abadullaevna, Tynymbayev Sakhybay, Tereikovska Liudmyla Alekseevna, и Imanbayev Azamat Zhanatuly. «METHOD AND DEVICE FOR MODULUS REDUCTION». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 2, апрель 2019 г., сс. 220-5, https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1748.