[1]
F. . Salkynbayeva, T. G. . Tayauova Gulzhanat, . M. . Saiymova Meiramkul Dulatkyzy, G. . Abdishova Gulbakhyt, и M. A. . Makenova Aigul, «DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS AN EFFECTIVE WAY TO SOLVE THE PROBLEMS OF YOUTH UNEMPLOYMENT», ВНР, т. 402, вып. 2, сс. 430–439, апр. 2023.