[1]
B. Nurmaganbetova, G. . . Rysmakhanova, K. M. . Kushenova Maira, M. A. . Mashayeva Ayagoz, и O. A. . Ospanbayeva Aliya, «THE PROBLEM OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE INNOVATIVE SPHERE OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», ВНР, т. 401, вып. 1, сс. 382–394, фев. 2023.