[1]
A. . Kadyrova, . N. . Davletbayeva, Z. . Babazhanova Zhanat, T. M. . Tolysbayeva, и Y. . Bogdanova Yelena, «DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», ВНР, вып. 6, сс. 322–338, дек. 2022.