[1]
Kaztuganova Ainur, Omarova Aklima, Stamgazyev Ramazan, Karomat Dilorom, и Nurbaeva Dinara, «ETHNOMUSIC, ETHNOPHORE, ETHNOGRAPHER», ВНР, вып. 1, сс. 322–328, фев. 2021.