[1]
Aitkhozhayeva Yevgeniya Zhamalkhanovna, Seilova Nurgul Abadullaevna, Tynymbayev Sakhybay, Tereikovska Liudmyla Alekseevna, и Imanbayev Azamat Zhanatuly, «METHOD AND DEVICE FOR MODULUS REDUCTION», ВНР, вып. 2, сс. 220–225, апр. 2019.