[1]
Tulibayeva Zhuldyz, Allaeva Nigora, и Ustagaliyev Ernar, «SOME REMARKS ON THE DOCUMENTS ON THE HISTORY OF THE KHANATE OF KHIVA», ВНР, вып. 1, сс. 229–235, фев. 2019.