Турикпенова, С., Оспанбекова, М. и Рыскулбекова, А. (2023) «БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ АРТ-ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУҒА ДАЯРЛАУ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 404(4), сс. 276–290. doi: 10.32014/2023.2518-1467.550.