Nurmaganbetova, B., Rysmakhanova , G. . ., Kushenova Maira , K. M. ., Mashayeva Ayagoz , M. A. . и Ospanbayeva Aliya , O. A. . (2023) «THE PROBLEM OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE INNOVATIVE SPHERE OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 401(1), сс. 382–394. doi: 10.32014/2023.2518-1467.446.