Babazhanova Zhanat , Z. ., Bekesheva, D. ., Oralbayeva , A. ., Primbetova, S. . и Tolysbayeva Marzhan , T. M. . (2023) «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ: », Научный журнал «Вестник НАН РК» , 401(1), сс. 290–303. doi: 10.32014/2023.2518-1467.438.