Kadyrova, A. ., Davletbayeva , . N. ., Babazhanova Zhanat , Z. ., Tolysbayeva , T. M. . и Bogdanova Yelena , Y. . (2022) «DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», Научный журнал «Вестник НАН РК» , (6), сс. 322–338. doi: 10.32014/2022.2518-1467.411.