Abdykerimova, . E. ., Turkmenbayev , A., Куанбаева, Б. и Kochanova, G. . (2022) «КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯЛАР - ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН БАҚЫЛАУ МЕН БАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ФОРМАСЫ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , (6), сс. 5–22. doi: 10.32014/2022.2518-1467.386.