A. Kassimgazinova, D. Aiguzhinova, R. Sartova, G. Kenzhetayeva, K. Khassenova и D. Akhunova (2022) «ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУДЫҢ КӘСІПКЕРЛІК ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНА ӘСЕРІ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , (2), сс. 327–342. doi: 10.32014/2022.2518-1467.290.