Babazhanova Zhanat , Zhanat, Dana Bekesheva, Aizhan Oralbayeva, Saule Primbetova, и Tolysbayeva Marzhan Tolysbayeva Marzhan. 2023. «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ:». Научный журнал «Вестник НАН РК» 401 (1):290-303. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.438.