Imanbayeva, Zauresh, Halel Kusainov, Inzhu Azhaipova, Gulziya Aldashova, и Aigul Niyazbayeva. 2022. «WAYS OF IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL PLANNING AND BUDGETING SYSTEM IN THE ENTERPRISE». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 2 (апрель):300-312. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.288.