Aitkhozhayeva Yevgeniya Zhamalkhanovna, Seilova Nurgul Abadullaevna, Tynymbayev Sakhybay, Tereikovska Liudmyla Alekseevna, и Imanbayev Azamat Zhanatuly. 2019. «METHOD AND DEVICE FOR MODULUS REDUCTION». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 2 (апрель):220-25. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1748.