Akimbekov Amin Richardovich, Iskhan Kairat Zhaleluly, Aldanazarov Smatulla Smanovich, Aubakirov Khamit Abilgazievich, Karynbayev Amanbay Kambarbekovich, Rzabayev Tolybek Serikbayevich, Geminguli Mukhatai, Asylbekov Shyngys Bazarbekovich, и Baimukanov Aidar Dastanbekuly. 2019. «MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG STOCK OF THE KAZAKH HORSE OF JABE TYPE IN THE CONDITIONS OF THE ALMATY REGION». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 2 (апрель):146-60. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1731.