Atayeva M., Basikin, M., Kassymova G. K., Sydyk L, Triyono M. B., Arpentieva M. R., Dossayeva S. K., Kivlenok T. V., и Klepach Yulia Vladimirovna. 2019. «IMPROVING STUDENTS’ SELF EFFICACY IN SPEAKING ENGLISH BY USING GROUP-PRESENTATION». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 6 (декабрь):222-30. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1225.