Griksas Styapas Antanovich, Kalashnikov Valery Vasilievich, Dzhanabekova Gulmira Kumiskalievna, Funikov Grigori Albertovich, Ovchinnikov Anatoly Viktorovich, Kulmakova Natalia Ivanovna, Epifanov Victor Gennadiyevich, KhramtsovVitaly Vasilyevich, Sarimbekova Saule Nurgaliyevna, и Erezhepova Makpal Shamakhanovna. 2019. «PRODUCTIVITY AND BIOLOGICAL FEATURES OF PIGS OF DOMESTIC AND CANADIAN BREEDING». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 5 (октябрь):29-35. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1170.