А.А. ДОСКАРАЕВА; О.Х. МҰХАТОВА; А.К. ШАШАЕВ; ЖӘЛИҚЫЗЫ Р. XIX ҒАСЫРДЫҢ ІІ ЖАРТЫСЫ МЕН XX ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ МҰҒАЛІМ ФЕНОМЕНІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], v. 402, n. 2, p. 79–97, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1467.456 . Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5333. Acesso em: 21 июл. 2024.