BABAZHANOVA ZHANAT , Z. .; BEKESHEVA, D. .; ORALBAYEVA , A. .; PRIMBETOVA, S. .; TOLYSBAYEVA MARZHAN , T. M. . ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ: . Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], v. 401, n. 1, p. 290–303, 2023. DOI: 10.32014/2023.2518-1467.438. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5117. Acesso em: 24 май. 2024.