AITKHOZHAYEVA YEVGENIYA ZHAMALKHANOVNA; SEILOVA NURGUL ABADULLAEVNA; TYNYMBAYEV SAKHYBAY; TEREIKOVSKA LIUDMYLA ALEKSEEVNA; IMANBAYEV AZAMAT ZHANATULY. METHOD AND DEVICE FOR MODULUS REDUCTION. Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], n. 2, p. 220–225, 2019. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1748. Acesso em: 11 дек. 2023.