GRIKSAS STYAPAS ANTANOVICH; KALASHNIKOV VALERY VASILIEVICH; DZHANABEKOVA GULMIRA KUMISKALIEVNA; FUNIKOV GRIGORI ALBERTOVICH; OVCHINNIKOV ANATOLY VIKTOROVICH; KULMAKOVA NATALIA IVANOVNA; EPIFANOV VICTOR GENNADIYEVICH; KHRAMTSOVVITALY VASILYEVICH; SARIMBEKOVA SAULE NURGALIYEVNA; EREZHEPOVA MAKPAL SHAMAKHANOVNA. PRODUCTIVITY AND BIOLOGICAL FEATURES OF PIGS OF DOMESTIC AND CANADIAN BREEDING . Научный журнал «Вестник НАН РК» , [S. l.], n. 5, p. 29–35., 2019. Disponível em: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1170. Acesso em: 13 июн. 2024.